طراحی سایت سازمان دانش آموزی » www.pishfar.ir


اساسنامه سازمان دانش آموزی جمهوري اسلامي ايران پس از تهيه پيش نويس آن توسط اداره کل فعاليت هاي دانش آموزي و تعيين اهداف، اصول، سياستها و برنامه هاي آن به سازمان امور اداري و استخدامي ارسال گرديد و پس از اظهار نظر اين سازمان، در دستور کار شوراي عالي انقلاب فرهنگي يعني بالاترين مرجع قانونگذار امور فرهنگي کشور قرار گرفته و نهايتا در جلسه 441 مورخه 21/2/78 به تصويب اين شورا رسيد.

اين اساسنامه داراي 14 ماده و 7 تبصره مي باشد که پس از تصويب در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تاييد رياست محترم جمهوري و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده است.
www.pishfar.ir